Algemene voorwaarden Stim

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Stimfotografie


 1. Definities
  In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Aw: Auteurswet 1912
 • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Stim Fotografie.
 • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
 • Offerte: alle aanbiedingen van de Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen de Fotograaf en Wederpartij
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Wederpartij.
 • Reportage: herinneringsreportage, uitvaart- of afscheidsreportage, trouwreportage, bedrijfsreportage, evenementenfotografie
 • Fotoshoot: alle overige shoots, te weten, (niet limitatief) portretten, groepsportretten, bedrijfsportretten, studiofotografie, lifestylefotografie


Artikel 2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


Artikel 3. Aanbod

 1. De Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Fotograaf.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Wederpartij dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Wederpartij dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. De Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. De Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
 3. De Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Wederpartij verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 4. De Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 5. Wederpartij is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.


Artikel 6. Ontwerp

 1. Fotoalbums worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de Fotograaf ontworpen.
 2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum wordt (direct met de reportage als deze is afgenomen) opgeleverd als digitaal bestand.
 3. Wederpartij krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Deze wijzigingen kunnen tot 3 maanden na oplevering van het eerste concept worden doorgegeven.
 4. Binnen twee weken na gevraagde wijzingen legt de Fotograaf een nieuw ontwerp voor aan Wederpartij.
 5. Bij een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, kunnen kosten in rekening gebracht worden.
 6. Bij geen reactie op het digitale concept, zal de Fotograaf maximaal tweemaal contact opnemen met Wederpartij.
 7. De Fotograaf laat fotoalbums niet eerder drukken dan dat Wederpartij het ontwerp schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.


Artikel 7. Levering

 1. De Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. De klantgalerij van fotoshoots kennen een geschatte levertijd van 21 dagen na betaling van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
 3. Uitvaartreportages kennen een geschatte levertijd van 4 weken na betaling van de factuur, tenzij anders overeengekomen.
 4. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na akkoord door de Wederpartij geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal.
 5. Digitale fotobestanden worden afhankelijk van gemaakte afspraken via Wetransfer of op USB-stick geleverd.
 6. De Fotograaf maakt melding van producten met een langere levertijd zodra dit bekend is. De geschatte levertijd van deze producten worden aan Wederpartij per e-mail gecommuniceerd.
 7. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 8. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
 9. RAW-bestanden worden niet geleverd.


Artikel 8 Vergoeding

 1. Tarieven zijn gepubliceerd op de website stimfotografie.nl
 2. Op verzoek wordt een offerte opgesteld.
 3. Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
 4. Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.


Artikel 9. Factuur en betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 9.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.
 3. Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 4. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.


Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Wederpartij hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Wederpartij opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien Wederpartij niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. In  geval van annulering is de niet-professionele Wederpartij enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.
 5. In geval van omstandigheden waardoor het voor de Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de Fotograaf zich inspannen om een vervangende fotograaf in te zetten, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.
 6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 7. In geval van een reportage en er sprake is van te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en andere extreme omstandigheden doet Fotograaf haar uiterste best passende vervanging te regelen. Indien dit niet lukt, wordt de overeenkomst ontbonden en vervallen alle wederzijdse verplichtingen en vorderingen.
 8. Betalingsverplichting geldt tevens indien Wederpartij geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.


Artikel 11. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.


Artikel 12. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij de Fotograaf.
 2. De Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders overeengekomen. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 3. De Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie tenzij anders overeengekomen. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
 4. Wederpartij is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Wederpartij is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
 6. Wederpartij is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Wederpartij dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. (denk hierbij aan gebruik van filters op sociale media).
 9. Elk gebruik van een werk van de Fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf, rekent de Fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.


Artikel 13. Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
  Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.


Artikel 14. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk ten allen tijden de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
 3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien de Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 3. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 5. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de Fotograaf geleverd zijn.
 6. Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd.
 7. In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.


Artikel 16. Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Fotograaf toerekenbaar is. Indien de Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden de Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.


Artikel 17. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. De Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan Wederpartij medegedeeld.
 3. Indien Wederpartij een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


Artikel 18. Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Stim Fotografie en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 19. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.


Artikel 20. Rechts- en forumkeuze
Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

©Stimfotografie, 20-11-2021