Algemene voorwaarden en uitvaarten

Leveringsvoorwaarden


DuPho.


Stimfotografie hanteert de algemene voorwaarden van DuPho.


1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op
één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.


2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een
overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn
afgeweken.


3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf
eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden
wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik
van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden
vergoed.


4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde
termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%
verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de
nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet
heeft voldaan.


5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan
de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige
schade voor de Wederpartij zou leiden.


6. Opdracht
6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet
uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen
voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden
uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op
welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de
overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele
opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.


7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.


8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij
wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een
licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte
en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze
nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten
behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen
en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Fotograaf.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties
te verlenen aan derden.


9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een
dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te
worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te
worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een
Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform
artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende
persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op
naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%
van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).


11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde
Licentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van
derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,
tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering
aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de
Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer
voeren en op welke wijze dat zal geschieden.


12. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte
licentie te beëindigen.


13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


DuPho. | Dutch Professional Photographers
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam


© DuPho. Augustus 2016
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder
nummer 66/2016

Aanvullende voorwaarden uitvaartfotografie

 

Wij wijzen u er graag op dat, net als op alle overige aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en

rechtsbetrekkingen van/met Fotograaf de algemene voorwaarden van Stimfotografie (Dupho) van toepassing zijn op deze opdracht. De tekst van de algemene en aanvullende voorwaarden heeft Fotograaf u gegeven of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u dan ook de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

In aanvulling op de algemene voorwaarden zijn, in geval van fotografie van uitvaarten, de onderstaande voorwaarden mede van toepassing. In het geval dat verschillende toepasselijke voorwaarden elkaar eventueel tegenspreken geldt de volgende rangorde van voorrang:

  1. Opdrachtbevestiging
  2. Offerte
  3. Aanvullende voorwaarden Uitvaartfotografie
  4. Algemene voorwaarden (Dupho).

 

 

Annulering

Ziekte: indien Fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid is om de uitvaart te fotograferen, is hij niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade en/of gemaakte kosten. In dergelijke situatie stelt Fotograaf de wederpartij zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt met het zoeken naar een vervangende fotograaf, die een soortgelijke stijl van fotografie hanteert en de werkzaamheden tegen dezelfde voorwaarden namens Fotograaf zal verrichten. Indien er geen vervangende fotograaf beschikbaar is en Fotograaf derhalve de opdracht moet annuleren, ontvangt de wederpartij de gedane aanbetaling terug van Fotograaf.

 

Aard van de reportage

Ondanks de ervaring van Fotograaf en het feit dat Fotograaf zich in zal spannen om aan alle wensen te voldoen, kan Fotograaf gezien de aard van een uitvaartreportage niet garanderen dat aan alle vooraf aangegeven wensen op fotogebied (bepaalde momenten etc.) kan worden voldaan, of dat ieder moment kan worden vastgelegd. Fotograaf sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het ontbreken van bepaalde momenten op beeld.

 

Technische problemen

Fotograaf zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken. Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. Mocht alles mis gaan en er totaal geen foto’s beschikbaar zijn dan is de wederpartij geen kosten aan Fotograaf verschuldigd.

 

Overmacht

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

Beeldselectie

De beeldselectie van de uitvaartreportage wordt door Fotograaf gedaan. Niet gebruikt materiaal wordt na betaling factuur verwijderd en is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Digitale bestanden worden in het overeengekomen formaat aangeleverd.

 

Akkoord producten

Verzoeken ten aanzien van of kleine wijzigingen in de opgeleverde producten, dienen binnen 30 dagen na oplevering kenbaar gemaakt of verzocht te worden waarna Fotograaf deze –voor zover mogelijk en redelijk- zal uitvoeren.

Indien Fotograaf binnen deze termijn geen verzoeken hiertoe heeft ontvangen gaat hij ervan uit dat de wederpartij akkoord is met het opgeleverde en zullen eventueel daarop gebaseerde producten besteld worden.

 

Auteursrechten

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Fotograaf. De wederpartij mag de foto’s onbeperkt gebruiken voor privé doeleinden. Omgekeerd mag Fotograaf de beelden gebruiken voor eigen zakelijke promotie en acquisitie. Zo zullen de beelden onder meer onderdeel uit mogen maken van zijn portfolio, en na overeenstemming met wederpartij op de website geplaatst worden en gebruikt worden op social media.

 

Betaling

Bij aanvaarding van de opdracht vraagt Fotograaf om aanbetaling van het overeengekomen bedrag.

Bij volledige betaling van de factuur zal Fotograaf de beelden leveren. Indien de facturen niet betaald zijn, mag Fotograaf levering van de beelden weigeren en mogen de beelden niet gebruikt worden.