Privacyverklaring

Privacyverklaring

 Inleiding

 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt STIM Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

 

De AVG schrijft voor dat STIM Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten

die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

 

STIM Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

 


Verantwoordelijke

 

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

STIM Fotografie

Vogelbos 18, 4841 EP Prinsenbeek

www.stimfotografie.nl / www.uitvaartfotograafmetstijl.nl

info@stimfotografie.nl

KVK: 56964285

 


Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

STIM Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

Algemene persoonsgegevens:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • factuurnummer

 

Bijzondere persoonsgegevens:

Geen

 


Verwerkingsgrond

 

STIM Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die STIM Fotografie met

    betrokkene heeft gesloten;

 1. STIM Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
 2. een gerechtvaardigd belang van STIM Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht

    brengen van de producten en diensten van STIM Fotografie aan betrokkene.

 

  

 

Verwerkingsdoel

 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • Facturatie
 • Afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • Informatie over wijzigen producten en diensten
 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • Telefonisch contact, e-mailcontact
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen

 


Geautomatiseerde verwerkingen

 

Het via een website zoals WeTransfer versturen van grote hoeveelheden foto’s en ander beeldmateriaal

omwille van de snelheid van leveren.

 


Delen van persoonsgegevens met derden

 

STIM Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. STIM Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 


Bewaarduur van persoonsgegevens

 

STIM Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende

bewaartermijnen:

 

 • Wettelijke grondslag: STIM Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: 5 jaar
 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: 5 jaar
 • Telefonisch contact: 5 jaar
 • Informeren over wijzigingen van diensten: 5 jaar

 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar

persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website

van STIM Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. STIM Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 


Gebruik van cookies op website

 

STIM Fotografie gebruikt geen cookies op haar website.

 

 

Beveiliging van de door STIM Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

 

STIM Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk

heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met STIM Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal STIM Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. STIM Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt STIM Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

 

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van

persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals

bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten

van STIM Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistiek en

journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht,

zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van

toestemming..

 

© STIM Fotografie, mei 2018